Wiadomości i spostrzeżenia

Nowy przepis dotyczący cen transferowych począwszy od roku podatkowego 2020

Czerwiec 9, 2021

NOWA PRZEPIS DOTYCZĄCY CEN TRANSFEROWYCH OD ROKU OBROTOWEGO 2020

By Giacomo Carnago

Associate Partner, Kreston TDL Italy Tax & Global Services

Ze środkiem nr 360494 z dnia 23rd W listopadzie 2020 r. włoski Urząd Skarbowy zmienił przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Środek ten zastępuje przepisy wykonawcze wprowadzone w ramach działania nr 137654/2010 i zacznie obowiązywać od okresu podatkowego 2020 r.

Znaczenie dokumentacji TP dla celów podatkowych

W przypadku spółek należących do grup wielonarodowych, w tym stałych zakładów spółek niebędących rezydentami na terytorium państwa, oraz spółek będących rezydentami posiadających zakłady za granicą, ważne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji, aby ceny naliczane za transakcje wewnątrzgrupowe były zgodne z cenami pobieranymi w ramach otwartej konkurencji. W przypadku kontroli podatkowej przez Urząd Skarbowy, nowy środek pozwala firmom na skorzystanie z niestosowania sankcji administracyjnych za nierzetelne zeznania (tzw. „ochrona karna”) w przypadku korekty dochodów z wewnątrzgrupowych transakcje.

Co nowego

Firmy będą musiały wywiązać się z obowiązków związanych z dokumentacją zawsze poprzez przygotowanie Masterfile (również w języku angielskim) i National Documentation (Country file). Treść obu dokumentów przeszła jednak gruntowną modyfikację, aby dostosować włoskie ustawodawstwo do zapisów Działania 13 projektu OECD BEPS.

Co więcej, zniesiono rozróżnienie na holding, sub-holding i spółkę zależną, więc wszystkie firmy będą musiały przygotować i przechowywać Masterfile od 2020 roku.

Odstępstwa od nowych przepisów i przypadki szczególne

Małe i średnie przedsiębiorstwa („MŚP”), zidentyfikowane wyłącznie na podstawie obrotu poniżej 50 mln euro, nie są już zobowiązane do aktualizowania w dwóch okresach podatkowych następujących po tym, do którego odnosi się dokumentacja krajowa, rozdziałów odnoszących się do transakcji wewnątrzgrupowych, jeżeli analiza porównywalności opiera się na informacjach z publicznie dostępnych źródeł i nie podlega istotnym zmianom.

Informacje praktyczne

Dokumentacja główna i dokumentacja krajowa muszą być podpisane przez pełnomocnika podatnika (lub pełnomocnika) w formie elektronicznej i opatrzone znacznikiem czasu, które należy złożyć w terminie złożenia zeznania podatkowego (11th miesiąc po zakończeniu okresu podatkowego).

W przypadku Kontroli Podatkowej przez Urząd Skarbowy, dostarczenie dokumentacji do Urzędu Skarbowego musi nastąpić w ciągu 20 dni od złożenia stosownego wniosku.