ពត៍មាន

វិនិយោគិនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា Cryptocurrency

ខែមិថុនា 28, 2022

វិស័យ: ហិរញ្ញវត្ថុ

ចាប់តាំងពីការមកដល់នៃ ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនជានិច្ច វិនិយោគិនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា Cryptocurrency ព្រោះវាកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងកង្វះបទប្បញ្ញត្តិ និងច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការបោកប្រាស់ និងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូ។ សមាជិក Kreston Global លោក Ganesh Ramaswamy នៃ Kreston Rangamani ពន្យល់​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដែល​មាន​នៅ​អាស៊ី បទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ.