ពត៍មាន

សំណួរនិងចម្លើយ៖ លីហ្សារ៉ូប៊ិនលើពាណិជ្ជកម្មប្រជាជននិងអនាគតគណនេយ្យ

អាច 12, 2021

សំណួរនិងចម្លើយ៖ លីហ្សារ៉ូប៊ិនលើពាណិជ្ជកម្មប្រជាជននិងអនាគតគណនេយ្យ

នាយកប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺលោកស្រីលីហ្សារ៉ូប៊ិនថ្មីៗនេះបានចូលរួមក្នុងវគ្គសំណួរនិងចម្លើយជាមួយគណនេយ្យភាពអាជេដែលលោកស្រីពិភាក្សានិងផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីការងាររបស់លោកស្រីនៅក្រេសុននិងរបៀបដែលលោកស្រីមើលឃើញអនាគតគណនេយ្យ។

សូមអានការបោះពុម្ពផ្សាយនៅទីនេះ!