Juridische verklaring

Juridische verklaring

Het materiaal op deze website (de "Site") wordt aangeboden als een service aan haar klanten en mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Niets in dit document mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht onder een patent of handelsmerk van Kreston International Ltd (handelend als Kreston Global). of enige derde partij. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder enig auteursrecht van Kreston International Ltd.

Documenten gepubliceerd door Kreston International Ltd. op hun World Wide Web Servers worden geleverd "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK.

Kreston International Ltd. is in geen geval aansprakelijk jegens enige persoon voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade als gevolg van het gebruik van OF VERTROUWEN OP de gepresenteerde INFORMATIE, winstderving of inkomsten of kosten van vervangende goederen, zelfs indien vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Alles is in het werk gesteld om de juistheid van de gepresenteerde informatie te waarborgen. Kreston International Ltd. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Eventuele wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze publicaties. Kreston International Ltd. kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma's die in deze publicaties worden beschreven. Het vermelden van producten of diensten die niet van Kreston International Ltd. zijn, is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen goedkeuring of aanbeveling. Alle materiaal, informatie of andere communicatie die u naar deze site verzendt of plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom ("Communicatie").

Kreston International Ltd. heeft geen verplichtingen met betrekking tot de communicatie. Het staat Kreston International Ltd. en zijn vertegenwoordigers vrij om de communicatie en alle daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken.

Het is verboden om onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of ander materiaal naar of van deze site te plaatsen of te verzenden dat in strijd is met internationale wetgeving. Kreston International Ltd. kan, maar is niet verplicht tot, toezicht houden op of herzien van alle delen van de site waar gebruikers communicatie verzenden of posten of uitsluitend met elkaar communiceren, inclusief maar niet beperkt tot chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums, en de inhoud van dergelijke Communicatie. Kreston International Ltd. is echter niet aansprakelijk met betrekking tot de inhoud van dergelijke communicatie, al dan niet voortvloeiend uit de wetten van auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins.

Websites waarnaar door Kreston International Ltd. wordt gelinkt, vallen niet onder de controle van Kreston International Ltd. en Kreston International Ltd. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site of enige link op een gelinkte site. Kreston International Ltd. behoudt zich het recht voor om op elk moment een koppeling of koppelingsprogramma te beëindigen. Kreston International Ltd. onderschrijft geen bedrijven of producten waarnaar het verwijst en behoudt zich het recht voor om dit als zodanig op zijn webpagina's te vermelden. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de sites van derden die aan deze site zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

Alle product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Zoek een bedrijf

Waar ter wereld u ons ook ontmoet, wij garanderen hetzelfde uitzonderlijke serviceniveau.

Bekijk kaart

VIND EEN BEDRIJF BG - groot