පුවත්

ප්රශ්න හා පිළිතුරු: වාණිජ, පුද්ගලයින් සහ ගිණුම්කරණයේ අනාගතය පිළිබඳ ලීසා රොබින්ස්

මැයි 12, 2021

ප්රශ්න හා පිළිතුරු: වාණිජ, පුද්ගලයින් සහ ගිණුම්කරණයේ අනාගතය පිළිබඳ ලීසා රොබින්ස්

අපගේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ලීසා රොබින්ස් මෑතකදී ගණකාධිකරණ ඒජ් සමඟ ප්‍රශ්නෝත්තර සැසියකට සහභාගී වූ අතර එහිදී ඇය ක්‍රෙස්ටන්හි ඇයගේ වැඩ කටයුතු සහ ගිණුම්කරණයේ අනාගතය දෙස බලන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කර අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

ප්‍රකාශනය මෙතැනින් කියවන්න!